VOIMASSAOLEVAT SÄÄNNÖT: 17.02.2022

1§ Seuran nimi on Korhosten sukuseura ry.

Kotipaikka on Kuopio. Toimialueena koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot:

-pitää yhteyttä Korhosten eri sukuhaarojen ja jäsenten välillä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja tutkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä
-suorittaa perinnetietouden sekä tarustojen keräämistä.
-tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan: järjestää kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
-tukee sukuja koskevaa tutkimustoimintaa -kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta -jakaa tutkimus- ja perinnetietoutta -harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura
voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omasuutta, perustaa rahastoja
sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi
myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt tai joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta. Seuran yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen sukututkimustoimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja jäsenmaksu on maksettu. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamallasiitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäsenilta ja yhdistysjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenmaksua ei peritä alle kahdeksantoista (18) vuotiailta eikä heillä ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Sukuseuran hallitus voi myöntää harkintansa mukaan vapautuksen jäsenmaksuista korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna
voimassa olevan jäsenmaksun kymmenenkertaisena. Hallituksen esityksestä sukuseuran kokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista, Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai toimii seuran tarkoitusperiä vastaan. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Sukuseuran jäsen katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä kalenterivuodelta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4§ Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on sukukokouksen välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan suvun päämieheksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi, 3-5 muuta jäsentä ja 3 varajäsentä. Hallitusta valitessa tulee pyrkiä eri sukuhaarojen ja jäsenseurojen mukana oloon hallituksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän siihen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muuta tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissaarpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimien kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallituksen toiminnasta on annettava hallitukselle vuosittain maaliskuun 15. päivään mennessä. Sukukokouksessa on esitettävä yhteenveto kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksistä ja hallinnon toiminnasta.

7§ Sukukokoukset

Sukukokouksia ovat sukukokous joka kolmas vuosi ja tarvittaessa ylimääräinen kokous. Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Sukukokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava seuran kotipaikkakunnan tai hallituksen sopivaksi päättämissään sanomalehdissä. Postittaminen tai julkaiseminen on tapahduttava viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Kokouksiin saavat ottaa osaa kaikki jäsenet ja myös ilman jäsenyyttä olevat, jotka ovat kiinnostuneet sukuseuratoiminnasta. Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asia käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Seuran sukukokouksissa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaiselle jäsenellä sekä yhdistysjäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Seuran päätökseksi tulee 9§:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

8§ Varsinainen sukukokous

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-kokouksen avaus

-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

-hyväksytään kokoukselle työjärjestys

-esitetään seuran vuosikertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot
varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

-päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle

-vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle

-määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle kolmelle tilikauden muodostamalle ajanjaksolle

-päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kulukorvauksista sekä toiminnantarkastajien palkkioista

-vahvistetaan talousarvio seuraavan kolmen tilikauden muodostamalle ajanjaksolle

-valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 3-5 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä

-valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkistajaa

-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti 1 kk ennen varsinaista sukukokousta.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta tullakseen voimaan, on tehtävä seuran sukukokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta koskevan asian esillä olosta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

10§ Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

11§ Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.